Shenzhen eastern Channel台标

Shenzhen eastern ChannelLiveSD

SGETV

  • ShenzhenTVchanneleast

  • ShenzhenTV
  • SZTVDigital Television

    Shenzhen

    Mandarin

  • 2013

    http://www.szmg.com.cn/

5ITV.ORG